Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi

Det är visionen för Skogsindustriernas framtidssatsning som ska göra världen mer hållbar. Sverige har goda förutsättningar att driva utveckling av hållbarhet – här finns oändliga naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle. Skogsindustrin använder den förnybara skogen som källa för att göra affärer. Affärer som inte bara vi tjänar på, utan hela mänskligheten.

Ett klokt sätt att leva

Bioekonomi är - enkelt uttryckt - ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser. I ett bioekonomiskt samhälle använder vi förnybara råvaror från skogen, jorden och havet i stället för fossila bränslen och material. På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och optimerar ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.

En definition av bioekonomi 

Forskningsrådet Formas defintion: "En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin."