Utmanande skogskonjunktur: Råvara, rekord och rebeller

Ny marknadsrapport presenterad

Foto: Michael Engman

Produktionen under fjolåret gick ned för både papper och trävaror. Massaproduktionen stabiliseras tack vare en rekordstark export till Kina. Råvaruförsörjningen är en ihållande utmaning. Som Sveriges största transportköpare och med en betydande utlandsexport påverkas branschen dessutom av olika logistikutmaningar. Detta visar Skogsindustriernas nya marknadsrapport Så går det för skogsindustrin.

– Orsakerna till den låga efterfrågan är framförallt den svagare konjunkturen som slagit mot konsumtionen, men också en avveckling av globala lager som byggdes upp under 2022. Produktionstrenden för den svenska skogsindustrin har i stort sett följt Europas, men vi ser ändå att vi med god konkurrenskraft lyckas gå något bättre än andra europeiska länder även om den svaga kronan har hjälpt till att utjämna konsekvenserna, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna.

Hämmad råvarutillgång

Under 2023 vek produktion av pappersprodukter med 12 procent. Denna nedgång har delvis påverkats av faktorer som konsumtion, ränta och inflation. Papperssegmentet slog tidigt på bromsen och har legat relativt stabilt under hela året. Trävaruproduktionen som gick starkt under stora delar av 2023 gjorde en inbromsning årets sista månader, då nedgången blev hela 15 procent. För helåret innebar det en total nedgång på 6 procent. Det gör att nivån för 2023 summeras till den lägsta på åtta år. Råvarutillgången är alltjämt hämmande. Lagren har sjunkit och en pressad råvarusituation i Europa, orsakad av bland annat omfattande barkborreangrepp, skapar osäkerhet.   

– Vi ser en ny situation på råvarusidan. Det är pressat i Sverige, men vi bedömer att det är, och kommer att vara, värre i resten av Europa. Marknadsläget och råvarutillgången sätter tydligt fingret på hur viktig skogsresurserna i Norden är för att Sverige, Europa och världen ska kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle, säger Christian Nielsen. 

USA vill bygga mer

I närtid ser den redan svaga konjunkturen ut att hålla i sig, men det finns ändå ljuspunkter. Ett USA som vill bygga mer i trä kan betyda nya möjligheter för svensk export.  

– Under 2023 har det slagits exportrekord av massa till Kina, och det har skett en återhämtning av efterfrågan på grafiskt papper, som trotsar den långsiktiga nedgången för segmentet. Mest tydligt är nog annars för trävarorna där vi förväntar oss att USA kommer att återigen takta upp och gå råstarkt under året. Men det är svårt att se att det kan vända trävarukonjunkturen det närmaste halvåret, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna.

Fokus på transporter

Så går det för skogsindustrin fokuserar denna gång på transporter. Branschens logistikutmaningar handlar dels om tillfälliga situationer, som rebellattackerna i Röda havet och en ovanligt kraftig isläggning som krävt intensiva insatser av isbrytarflottan för att hålla de svenska sjöfartslederna öppna, dels om strukturella utmaningar kopplade till eftersatt underhåll av det svenska transportsystemet. 

– När vi nu ser att vi har ett pressat råvaruläge så blir det ett exempel på hur viktiga transporterna blir för att utjämna obalanser i marknaden. Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare och är verksam över hela landet med en bred värdekedja som ska hänga ihop, från träd i skogen till produkt bort på andra sidan jorden. Fungerande logistik är centralt för hela branschens konkurrenskraft, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna.