Återvinning av vätskekartong behöver öka

Branschen är redo att satsa på ny anläggning

Foto: Christian Crelle Ekstrand

Skogsindustrin är redo att satsa på en ny sorteringsanläggning för vätskekartonger. Sverige har en hög grad av återvinning av pappersförpackningar generellt, men det krävs både en bättre sortering och mer kapacitet för att öka återvinningen av vätskekartonger. Branschen uppmanar till politiska åtgärder för att möjliggöra investeringar i ny infrastruktur för återvinning.

– Branschen vill få en ny anläggning för sortering och återvinning av vätskekartonger i Sverige på plats så snart det bara går. Den främsta vinsten med detta skulle vara att effektivare sortera ut och återvinna de barriärer av plast och aluminium som finns i kartongen, men det skulle även öka kapaciteten för materialåtervinningen av själva kartongen, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

För det är just den tunna barriären av ett annat material som är utmaningen i återvinningen av vätskekartonger idag. Skogsindustrin bedriver ett intensivt innovationsarbete för att få fram barriärer av biobaserade material, men även dessa kommer troligen behöva en separat materialåtervinning eftersom materialen har så skilda egenskaper. Av dagens returpappersbruk i Sverige är det enbart ett, Fiskeby, som tar emot både vätskekartong och vanlig kartong. En ny anläggning skulle kunna hantera vätskekartong från hela Norden.  

– För att få en ny sorterings- och återvinningsanläggning på plats behöver lagstiftningen förtydligas och det måste hanteras på politisk nivå. Skogsindustrierna jobbar aktivt med detta tillsammans med våra medlemmar, regeringen och återvinningsaktörer, säger Viveka Beckeman. 

Första januari tog Sveriges kommuner över insamlingen av förpackningar med målet att åstadkomma en mer hushållsnära insamling. Ansvaret för att samla in och återvinna förpackningar är dock fortsatt producenternas, det vill säga de företag som sätter förpackningar på marknaden. För att underlätta för företag att ta sitt producentansvar så finns det numera nya producentansvarsorganisationer (NPA och TMR) som hjälper till med det operativa och finansiella ansvaret. För att möta högt ställda mål för återvinning krävs nu ett nära och effektivt samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Att öka återvinningen av branschens produkter är en del i Skogsindustriernas ambition att bidra till en mer hållbar och cirkulär ekonomi. 

– Träd är i sig en fantastisk användbar och förnybar resurs. Men det cirkulära hjulet runt våra produkter måste snurra flera varv än idag. Träfibern är en eftertraktad råvara håller för återvinning många gånger om. Det ska vi ta vara på maximalt. I den Framtidsagenda som branschen lanserade nyligen är cirkularitet ett av de områden som vi särskilt fokuserar på, säger Viveka Beckeman.  

Statistik om insamling- och återvinning av förpackningar kan du ta del av hos Naturvårdsverket.