Godstransporter: Regeringens kommande strategi måste utgå från industrins behov

Foto: Lasse Arvidson Dalafrakt lastbil

Regeringen jobbar just med att ta fram en ny strategi för logistik och transporter. Till det arbetet har Skogsindustrierna tillsammans fackförbunden och övriga bransch- och arbetsgivarorganisationer i Industrirådet överlämnat ett gemensamt inspel till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Industrirådet välkomnar regeringens initiativ och hoppas med inspelet att regeringen i sin strategi ska utgå från industrins behov.

– Industrin behöver ett robust, effektivt och hållbart logistiksystem som kan bidra till stärkt konkurrenskraft. Skogsindustrin är landets största transportköpare med logistikkedjor som sträcker över hela Sverige och globalt. Den kommande strategin har en särskild betydelse för våra medlemsföretag och deras verksamheter, säger Elin Swedlund, som är ansvarig för transportfrågor på Skogsindustrierna och representant i Industrirådets transportgrupp.

I inspelet från Industrirådet som överlämnats till infrastrukturministerns statssekreterare Johan Davidson lyfts ett flertal krav. Införandet ett logistikråd, skapandet av ett transportsystem som håller hela vägen, effektivisering av alla trafikslag och ett samlat grepp på underhållsskulden är några sådana exempel.

– I skogsindustrins Framtidsagenda har branschens enats om löften som bland annat handlar om ökad klimatnytta. Transporter utgör en viktig del i det. Välfungerande infrastruktur och effektivitet i hela transportkedjan gör det möjligt att både minska utsläpp och öka konkurrenskraft, säger Elin Swedlund.

Industrirådets fokus är att Sverige får logistiksystem som är robusta, effektiva och hållbara – och som utgår ifrån industrins behov och därmed främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet.  

Industrirådets inspel innehåller många konkreta förslag. Bland annat vill man att regeringen inför ett logistikråd, som ska fungera som infrastrukturministerns diskussionsforum. I det ska ingå representanter för hela logistikkedjan. Ett annat förslag gäller att Trafikverket ska ta fram en underhållsplan, som är finansierad och som i stället för fyra år sträcker sig 20 år framåt i tiden.

Underhållsskulden för vägar och järnvägar beräknas fördubblas mellan åren 2015 och 2033, från 59 till 113 miljarder kronor. Industrirådet konstaterar att det bristande underhållet redan idag påverkar industrins verksamhet och möjligheter negativt och får företag att tveka inför investeringar.

Regeringen väntas presentera den nya logistik- och godstransportstrategin under 2024.

Industrirådets inspel till godstransportstrategin finns att läsa här.