Ansökan inlämnad för nytt innovationsprogram - Bioimpact

Ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Det är missionen som Skogsindustrierna tillsammans med fyra andra branschorganisationer och 20 regioner nu vill förverkliga. Nyligen överlämnades en ansökan för ett helt nytt program över tio år med inriktning på nya produkter och värdekedjor med råvaror från bland annat skog. I slutet av februari väntas besked om det blir ett av de framtida innovationsprogrammen inom Impact Innovation för hållbar utveckling.

– Det program vi föreslår engagerar en mängd industrier och skapar samarbete över värdekedjegränserna. Här får Sverige möjlighet att i stor skala bidra till att fasa ut fossila råmaterial och etablera lösningar såväl nationellt som internationellt, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

En gemensam satsning

Efterfrågan på biobaserade material väntas öka i takt med att fossila råvaror fasas ut. Sverige har en tätposition i världen när det gäller utvecklingen av biobaserade material. De gröna näringarna, med Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige), TEKO (Sveriges textil- och modeföretag) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), vill med en gemensam satsning på ett framtida innovationsprogram skapa möjligheter för ökad omställningstakt på vägen mot en fossilfri primärproduktion och koldioxidfri industriproduktion. Bakom initiativet Bioimpact står förutom de fem branschorganisationerna 20 av Sveriges regioner som säkerställer bred förankring, samverkan och utveckling i hela landet.

Branschorganisationerna har under mer än ett års tid drivit förberedelseprojektet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Den 19 oktober lämnades ansökan för ett framtida programkontor in till de finansierande myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

– Vi är övertygade om att Bioimpact har en enorm potential att bidra till ett cirkulärt biobaserat samhälle. Genom ett långsiktigt innovationsprogram med kraftfullt statligt stöd och där vi själva får utforma insatserna utefter våra behov, kommer livsmedelsindustrin kunna bidra till en än mer hållbar produktion av livsmedel. Livsmedelsföretagen är redo att tillsammans med övriga aktörer i ansökan skapa förändring på riktigt, säger Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen.

Forskningsmöjligheter som banar väg

Tillsammans med regionerna är branschorganisationernas ambition att skapa forskningsmöjligheter som banar väg för nya och cirkulära lösningar och för systemförändring – både i samhället och industrin.

– Den gröna omställningen är en viktig framtidsfråga för regionerna. Ett fördjupat samarbete med de gröna näringarna kommer att skapa nya möjligheter för samverkan och utveckling av cirkulära och biobaserade lösningar i hela Sverige, säger Jenny Sjöstedt, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.

Råvaror från skog, vatten och jordbruk

Innovationsprogrammet tar sikte på att lägga grunden för nya produkter och värdekedjor med ursprung i råvaror från skog, vatten och jordbruk. Programmet ska skapa förutsättningar för att bioråvaran används så effektivt som möjligt i resurssmarta processer. Att främja cirkularitet och att nyttja de kolatomer som finns i dagens system så länge som möjligt, och att i framtiden endast tillföra biobaserad råvara är en viktig utveckling som programmet vill möjliggöra.

– Under de närmsta 25 åren kommer efterfrågan på innovations- och kemiindustrins främsta råvara, kolatomer, att fördubblas. Våra medlemmar finns tidigt i värdekedjan och producerar insatsvaror som är nödvändig för övrig industri. Företagen måste nu ställa om från det fossila beroendet, till alternativa källor. Biobaserade alternativ är alldeles avgörande och därför är detta initiativ så viktigt, säger Jonas Hagelqvist, vd, IKEM.

– Branschöverskridande innovation kommer bli allt viktigare i en cirkulär framtid, därför är Bioimpact så viktigt för textilbranschen, säger Cecilia Nykvist, vd för TEKO - Sveriges textil- och modeföretag.

– Det framtida innovationsprogrammet väntas också skapa en värdefull kunskapsbas för dialog om aktuella frågor som biologisk mångfald och en framtidssäker bioekonomi - frågor som är fundamentala för svenskt lantbruk och skogsbruk - och ha en mobiliserande roll i viktiga utvecklingsfrågor, säger Pernilla Winnhed, avdelningschef Näringspolitik och Företagande, LRF.

Nu väntar en bedömningsprocess där nästa generations strategiska innovationsprogram ska väljas ut. I slutet av februari 2024 beräknas besked komma om vilka program som får starta i innovationssatsningen.