Forskning – en viktig del av skogsindustrin

Genom forskning läggs grunden för att investera i och utveckla lösningar som bidrar till en mer hållbar konsumtion och klimatnytta. Foto: Linn Malmén / Erik Cronberg.

Skogsnäringen och industrin spelar en viktig roll i Sveriges omställning till ett mer hållbart, cirkulärt och fossilfritt samhälle. Och där har forskningen sin givna plats.

Marie Johansson är senior forskare på det oberoende statliga forsknings­institutet RISE, och arbetar främst med utveckling av träteknik och trä­byggande, oftast kopplat mot höga hus i trä, konstruktion, förband, prefabricering och materialegenskaper hos trä.

– Forskningen är en viktig del av industrins väg framåt. Den behöver handla mer om hur vi kan använda trä för att ersätta mindre hållbara material och att dessutom hitta ett system där vi kan återanvända materialet. Trä har potential att ersätta mycket av det som är fossilt idag, säger Marie Johansson.

Trä är ett material med många fördelar, och kan skynda på utvecklingen mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

– Det tydligaste fördelen med trä är att det är förnybart, och finns lokalt. Ur klimathänseende är det mycket bättre än fossila material, men det handlar också om att göra rätt under processen. Där krävs forskning för att nå kunskap, säger Marie Johansson.

Som företrädare för företag inom skogsnäringen är Skogsindustrierna en viktig aktör när det gäller samarbete kring forskning. Sverige är ett föregångsland på många sätt, men det finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter:

– Skogsnäringen är en viktig del av lösningen på klimatutmaningen. För att nå Sveriges – och för den delen även FN:s – klimatmål måste vi använda förnybara råvaror som trä i större utsträckning, samtidigt som vi dessutom hittar och utvecklar nya material från skogen, säger Torgny Persson, som är chef för forskning och innovation på Skogsindustrierna.

Skogsindustrin prioriterar fyra specifika forskningsområden: Hur ökar vi tillväxten av mer råvara från skogen, i ett skogsbruk som är långsiktigt hållbart och digitaliserat? Kan vi bygga mer i trä och slippa andra material som både är dyrare och fossila? Hur kan vi använda och hitta biobaserade material och produkter som kan ersätta fossila alternativ? 

Det fjärde forskningsområdet handlar om att utveckla produktionsprocesser. De är grunden för fortsatt global konkurrenskraft och säkrar en effektiv användning av skogsråvara och energi.

– Det sker väldigt mycket forskning ute i företagen och det händer mycket som är positivt. Vad som behövs nu är mer grundläggande forskning, alltså mer aktivitet inom högskolor, universitet och institut. Fler seniora forskare och professorer leder också till stärkt utbildning på universiteten, vilket är viktigt, säger Torgny Persson och fortsätter:

– Det finns en lång tradition att samverka och jobba tillsammans med företag och akademin, men just den aspekten behöver stärkas och utökas ytterligare för att vi ska få möjlighet att lära oss ännu mer om skogens alla fördelar och möjligheter. 

Denna text är även publicerad i en bilaga till Dagens Industri 29 juni 2023.

Skogsnäringens forskningsagenda

I januari publicerades Skogsnäringens forskningsagenda för de kommande åren. Där formulerar branschen och forskarsamhället tillsammans en gemensam sammanställning över behovet av forskning och innovation. Ladda ner den här.