Synen på blånat konstruktionsvirke behöver förändras

Foto: Emil Nordin

Granbarkborreangreppen har ökat inflödet av timmer med blånadsskador till sågverken. Det sågade virket, som får blåa fläckar där blånadssvamparna angripit veden, är svårt att sälja i Sverige och Europa. Trots att blånat konstruktionsvirke är en fullgod produkt. Sågverken vill se en attitydförändring.

– Varken bygghandlare eller trähusfabrikanter vill ha blånat virke. Det är svårt att ta upp diskussionen med dom, fastän blånat konstruktionsvirke inte har nedsatt hållfasthet, och den svenska byggstandarden tillåter blånad. Vi har dock kunnat sälja blånat virke till främst USA och Australien där marknaden accepterar blånaden, säger Anders Svensson, kvalitetschef på Sveriges största sågverkskoncern Vida.

"Vi måste se till att utnyttja den timmerråvara som finns"

Mängden blånadsskadat virke har ökat i Syd- och Mellansverige på grund av granbarkborreangreppen. När angripna träd huggs bort följer i regel även friska träd runtom de angripna med i avverkningen. Det har bidragit till att timret som kommer in till sågverken är både färskt och blånadsskadat. Med särskilda granbarkborresortiment, där timret visar tydliga tecken på angrepp till exempel i from av lös bark, går det att sortera ut en del av det blånade timret. Men i huvudsak måste sorteringen göras efter sågningen.

– Hanteringen av det granbarkborreangripna virket har lett till ökade kostnader för hanteringen och stora intäktsbortfall, inte minst för skogsägarna. En hel del virke i timmerdimensioner har blivit massaved eller brännved i stället. Det är inte bra. Fiberråvara är en kommande bristvara globalt. Då kan vi inte tacka nej till blånat virke, utan måste se till att utnyttja den timmerråvara som finns, säger Andreas Jonasson, marknadschef på medlemsägda Södra Wood.

Ett ansvar för hela trävarubranschen

Stark global efterfrågan på sågade trävaror har underlättat svenska sågverks export av blånat virke. Men över tid bedömer både Södra och Vida att det behövs en förändring i synen på blånat virke för konstruktionsändamål på den svenska och den europeiska marknaden.

– Blånat virke ska användas till rätt ändamål. Blånaden gör att virket tar upp fukt lättare. Det kan bli ett problem i fasader och andra väderexponerade användningsområden. Men inbyggt i torra trähuskonstruktioner finns det ingen skillnad i virkets funktion och hållfasthet, vilket återspeglas i standarden för virkeskvalitet. Vår hemmamarknad måste vänja sig vid blånat virke av resurshushållningsskäl, särskilt om risken för granbarkborreangreppen ökar i framtiden, säger Anders Svensson.

Det är inte enkelt att förändra byggbranschens syn på blånat virke. Motviljan är en djupt rotad.

– Vi behöver attitydförändring och sågverken har ett viktigt ansvar för att öka kunskapen om att blånat konstruktionsvirke inte är sämre än prima vara. Även om bygghandlarna förstår detta så är det en utmaning att få deras kunder att ändra sitt invanda sätt att tänka på virkeskvalitet. Här finns ett stort jobb att göra för hela trävarubranschen, säger Andreas Jonasson.