Ny forskningsagenda presenteras

Claes Holmqvist, Marie Johansson och Magnus Thor.

Idag presenteras Skogsnäringens nya forskningsagenda på Forskningsagendans dag i Stockholm. Agendan är resultatet av ett nära samarbete mellan skogsnäring och forskare. Syftet är att sammanställa forsknings- och utvecklingsbehovet inom skogsindustrin.

– Vi befinner oss i en expansiv fas och Sverige är världsledande inom flera forskningsområden som driver omställningen till ett cirkulärt biobaserat samhälle. Men det krävs mer för att vi ska nå klimatmålen och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Vi kan både utveckla det vi har och ta fram nya produkter och material, men det behövs mer investeringar, säger Torgny Persson, som är forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Det är Skogsindustrierna som initierar skogsnäringens forskningsagenda, och den tas fram ungefär vart femte år. Representanter från akademi, institut och olika företag som verkar inom skogsindustrin har aktivt bidragit med sina insikter genom workshops, referensgrupper och möten. Denna gång är forskningsområdena indelade i tre avsnitt: Skog och skogsråvara, Träprocesser och träprodukter samt Fiberbaserade produkter och bioraffinaderier.

Gemensam fakta

Magnus Thor är forsknings- och innovationschef på Skogforsk, och ansvarade för processgruppen som arbetade med de frågor som rör Skog och skogsråvara.

– Jag hoppas att vårt arbete leder till att vi får en gemensam bild av var de största behoven av forskning finns, och att det blir en kort startsträcka till många bra projekt. Hur vi brukar skogen är en aktuell fråga, och forskningen kan bidra till att samhällsdebatten om skogsbruk bygger mer på gemensamt accepterade fakta, säger Magnus Thor, som tillsammans med Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering på SCA och Ola Schultz-Eklund, Holmen, kommer att presentera sitt område på Forskningsagendans dag.

Marie Johansson är senior forskare på RISE, och har lett arbetet inom området Träprocesser och träprodukter. Forskningen har en viktig roll i den gröna omställningen, menar hon.

– Jag tror att forskningen kan förändra tankesätt, att visa vad som är möjligt och få oss att lyfta blicken. Det finns definitivt många lösningar på våra utmaningar, det gäller att inte fastna i problemen, säger Marie Johansson, som kommer att presentera sitt område på Forskningsagendans dag tillsammans med Mikael Svensson, R&D Manager på LSAB och Maria Rylander som är vd på Valbro Trä.

Den nya forskningsagendan har lite tydligare fokus jämfört med sin föregångare, tycker Marie Johansson.

– Agendan har flera viktiga uppgifter. Den ska dels staka ut vägen, dels göra det möjligt att gå tillbaka och se om vi verkligen genomförde det som vi planerade. Men agendan ska också signalera till finansiärerna vilka områden som bör prioriteras. Jämfört med tidigare har vi som har arbetat med träprocesser och träprodukter fokuserat mer på resurseffektivitet ­och cirkularitet den här gången.

Lyfter utmaningar

Den tredje processgruppen, som arbetade med Fiberbaserade produkter och bioraffinaderier, leddes av Claes Holmqvist, senior forskare på RISE. Han kommer att presentera sitt ämne tillsammans med Anders Brolin, Director Group Innovation and R&D, från Stora Enso, och Mikael Nilsson från Billerud.

– Vi har tittat på vad som är de stora samhällsutmaningarna och fokuserat på hur skogsnäringen kan bidra med lösningar där. Vi ville ta ett omtag jämfört med den tidigare agendan och lyfta de utmaningar inom hållbarhet som vi står inför. Vi hade därför ganska öppna och spretiga diskussioner i början och blev mer konkreta efterhand, och har enats om åtta prioriterade områden.

Hur ser du på forskningens roll i den gröna omställningen?
– Just nu har vi inte alla lösningar, men vi ser många möjligheter. Skogen är en begränsad råvara och vi måste bestämma oss för hur vi kan använda den bäst, var vi ska lägga krutet. Utöver nya lösningar och teknologier behöver vi därför också ta fram kunskap så att vi förstår konsekvenserna av olika val.

Här hittar du För ett cirkulärt biobaserat samhälle – Skogsnäringens forskningsagenda