Valenkät visar på politisk enighet i många frågor

Samtliga riksdagspartier vill lagstifta för att öka andelen förnybara material, ge kommunerna bättre incitament för att tillåta vindkraft och ser viltbetesskador på skog som ett stort problem. Det är några av de insikter som Skogsindustriernas valenkät ger.

Skogsnäringen påverkas av många vitt skilda politikområden. Bland annat sätter lagar och politiska avvägningar om klimat och biologisk mångfald ramar för skogsbruket. Och beslut som rör drivmedel och energi, miljötillstånd, regler för trähusbyggande med mera har en direkt påverkan på branschen och dess konkurrenskraft. Ambitionen har varit att spegla denna bredd i Skogsindustriernas enkät till landets riksdagspartier.

– Valenkäten visar att det finns en stor majoritet bland riksdagspartierna för ett aktivt skogsbruk och man ser skogsnäringen som central i den gröna omställningen. Det är också spännande att se att samtliga riksdagspartier vill lagstifta alternativt införa andra former av styrmedel för att öka andelen förnybara material i samhället, säger Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman.

Skogsindustrin är Sveriges mest transportintensiva bransch och behöver fungerande infrastruktur i hela landet. Enkäten visar att partierna är splittrade i om de vill prioritera nyinvesteringar i stambanor och höghastighetståg eller åtgärda bristande underhåll och flaskhalsar i dagens järnvägsnät. Socialdemokraterna är mest positiva till nyinvesteringar, medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är helt fokuserade på underhåll av befintlig järnväg.

Samtliga partier har en positiv syn på möjligheten att balansera skogens många nyttor mot varandra för en hållbar utveckling. Utgångspunkterna och prioriteringarna är lite olika, men i grunden finns det en tro på skogens betydelse för ekonomi och välfärd, klimat och miljö. Likaså ser alla partier betesskador på skog som ett stort problem som behöver lösas.

I synen på hur den svenska skogen ska brukas finns en skiljelinje mellan å ena sidan Vänsterpartiet och Miljöpartiet och å andra sidan övriga partier. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är tydliga med att de anser att aktivt brukad skog är bäst för klimatet. De tror också, tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna, att virkesuttaget kan öka i framtiden.

– Just nu pågår en rad viktiga lagstiftningsprocesser i EU som påverkar skogsbruk och skogsindustri. Det kommer därför vara fullt pådrag från start för våra nyvalda politiker och vår kommande regering att hantera dem. Parallellt finns det också nationella frågor som behöver lösas. Vi hoppas att vår valenkät kan öka klarheten kring var parterna står i olika frågor och vilken politik de vill driva om de får väljarnas förtroende i höstens val, säger Viveka Beckeman.