Artskyddsutredningens förslag gynnar varken biologisk mångfald eller grön omställning

Skogsindustrierna är starkt kritiska till artskyddsutredningen som presenterades den 10 juni. Förslagen kommer missgynna arbetet för den biologiska mångfalden och dessutom slå undan fötterna på den gröna omställningen.

– Sverige har en stark tradition av att grunda politiska beslut på statliga utredningar. Det har ofta borgat för väl genomarbetade lagstiftningsförslag. Men nu har vi två gånger på kort tid sett utredningar som frångått utredningsdirektiven, både artskyddsutredningen och skogsutredningen, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.

Artskyddsutredningen tillsattes för att värna den biologiska mångfalden, men också för att stärka äganderätten och rättssäkerheten. Förslagen i den nu överlämnade utredningen tar inte Sverige framåt på något av dessa områden. 

– De förslag som läggs fram kommer sannolikt att göra det omöjligt att skörda skog under delar av året. Det kommer att få katastrofala effekter på virkesförsörjningen och därmed försvåra den gröna omställningen till en biobaserad, fossilfri ekonomi, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

Skogsnäringens mål är att bruka skogen så att alla naturligt förekommande arter kan fortleva i skogslandskapet. Det här är ett långsiktigt arbete som kräver ständiga anpassningar av skogsbruksmetoder. Utredningens förslag är alldeles för endimensionellt för att bli ett effektivt verktyg i det arbetet.

– Jag befarar att den biologiska mångfalden i skogen kommer att försämras om markägare avskräcks för att vidta naturvårdsåtgärder för att inte fastna i byråkratin som utredningen vill skapa. Dagens skogspolitik bygger på jämställda mål mellan miljö och produktion. Och Skogsindustriernas rapport om tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen visar att detta arbete har varit framgångsrikt. Slå inte undan fötterna för dess fortsättning, säger Linda Eriksson.

Skogsindustrierna menar att politikerna ska lämna utredningen därhän och nu agera skyndsamt i linje med de ursprungliga intentionerna med utredningen.

– Vi menar att riksdag och regering ska implementera direktiven separat och ordagrant och säkerställa att alla intrång som försvårar pågående markanvändning ersätts, oavsett vilket regelverk man tillämpar, säger Viveka Beckeman.

Skogsindustrierna anser att:

  • EU-direktiven ska implementeras ordagrant i enlighet med direktiven och i separata bestämmelser för att inte omöjliggöra den gröna omställningen.
  • Intrång som försvårar pågående markanvändning ska ge rätt till ersättning oavsett vilken lagstiftning som åberopas och utan att markägaren behöver stämma staten.