Ett budgetförslag utan satsningar på bioekonomin

Skogsindustrierna har tittat på regeringens och samarbetspartiernas utspel om satsningar i 2021 års budgetproposition för att återstarta Sverige. Det finns många vinnare i dessa satsningar, men skogsindustrin och bioekonomin hör inte till dem.

– Regeringen skriver att återhämtningen som samhället nu behöver från coronakrisen ska skynda på omställningen till en mer cirkulär och biobaserad ekonomi, men sedan följer inga förslag på satsningar på bioekonomin. Det blir bara en läpparnas bekännelse, säger Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna.

Reduktionsplikten – ökar behovet av råvara

Förslaget till reduktionsplikt är visserligen intressant för en del aktörer inom skogsnäringen, men Mårten O Larsson, bioenergiansvarig på Skogsindustrierna, ser också stora utmaningar:
– Förslaget går ut på att merparten av den diesel som används för Sveriges transporter ska vara av förnybart ursprung inom tio år. Ambitionen är god, men tiden kort ur ett investeringsperspektiv. Det saknas också en konsekvensanalys av hur reduktionsplikten påverkar utvecklingen av bioekonomin och tillgången på bioenergi.

Reduktionsplikten riskerar också att leda till höjda priser på drivmedel och transporter. Det i sig fördyrar användningen av bioråvaran, vilket tyvärr kan inverka negativt på biodrivmedelsproduktionen, menar Mårten O Larsson:

– Transporter utgör en stor del av kostnadsmassan för skogsindustrins råvara och skogsbrukets restprodukter, inklusive bioenergi.

Skogsnäringen har i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft uppskattat en årlig produktionspotential för biodrivmedel från skogen till 1-10 TWh runt år 2030. Den högsta nivån motsvarar maximalt omkring 15-20 procent av behovet.

Mårten O Larsson framhåller att biodrivmedel från skogen måste ses i sitt sammanhang, som en restprodukt i en bioekonomi baserad på mer högvärdiga produkter som sågade trävaror. Bioekonomin är också beroende av en internationellt konkurrenskraftig skogsnäring med tillgång till transporter, energi och hållbar råvara till rimliga kostnader.

– Merparten av skogsnäringens klimatfördelar är kopplade till kolinbindning i växande skog och långlivade produkter som ersätter fossila motsvarigheter. Biodrivmedel kan utöver det bidra till ytterligare utsläppsminskningar, säger Mårten O Larsson.

Inga medel för ökad skogstillväxt

Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, är inne på samma spår:

– Jag hade förväntat mig att landsbygdspaketet skulle innehållit större satsningar på de gröna näringarna som möter det växande behov vi ser av att använda träråvara inom många sektorer i samhället för att ersätta fossila material och produkter.

Linda Eriksson hoppas fortfarande på att budgetförslaget, när det presenteras i sin helhet på måndag, kommer innehålla ökade medel för produktionshöjande åtgärder inom skogsbruket, som till exempel omfattande rådgivningsinsatser till skogsägare och insatser för minskade klövviltsskador.

– Av det jag sett i utspelen gläder jag mig åt satsningarna för att bekämpa granbarkborrarna och att det inrättas ett skogsskadecentrum på SLU, säger Linda Eriksson.