Skatt på muggar inte rätt väg att ta

Ett förslag på skatt på muggar och livsmedelsbehållare som innehåller plast har lämnats över till regeringen av utredaren Anders Bengtsson. Högst skatt läggs på de produkter som består till 100 procent av plast, men även produkter med en mindre andel plast föreslås beskattas. För plastmuggar innebär förslaget 5 kr i skatt per mugg och för pappersmuggar med en barriär i plast 3 kronor i skatt per mugg.

– Att förslaget gör skillnad på biobaserade material och material tillverkade av olja är bra och nödvändigt för att få till en övergång från fossilt till förnybart. Utan denna differentiering är risken stor att endast de ekonomiska incitamenten kommer styra, med andra ord att billigaste artikel används utan hänsyn till vad de är tillverkade av eller konsekvenserna om produkten hamnar i naturen, säger Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna.

Men trots differentiering hoppas Kai-Yee Thim att politikerna, även om skatteintäkter på upp till 3,8 miljarder kronor kan locka, skrotar detta förslag och väljer andra vägar för en minskad nedskräpning och en cirkulär, biobaserad utveckling, som anges som syftet med skatten. Ett intressant alternativ är ett pantsystem för engångsartiklar.

– Ett pantsystem skulle ge ett starkare incitament till beteendeförändring hos konsumenten än ett högre pris på produkten. Det skulle också öka insamlingsgraden och det cirkulära kretsloppet, säger Kai-Yee Thim som samtidigt påminner om att har vi en hög insamlings- och återvinningsgrad av både papper och kartong redan idag.

Engångsmaterial behövs också

När det gäller resurseffektivitet så är det en viktig diskussion vilka engångsprodukter som samhället behöver och vad som kan ersättas med mer långlivade produkter.

– När kraven är höga på hygien, som till exempel inom sjukvården och äldreomsorgen, kommer vi fortsatt behöva engångsmaterial. Här sker spännande forskning och utveckling för att få fram nya biobaserade material som kan ersätta dagens plaster och en del nya produkter finns redan framme. Likaså pågår flera forskningsprojekt för att ersätta plastbarriären i pappmuggar med en biobaserad barriär. Vill politiken öka takten får de gärna skjuta till mer medel i detta arbete, säger Kai-Yee Thim.

För att minska nedskräpningen anser Kai-Yee Thim, i enlighet med Svenskt Näringslivs skatteexpert Robert Lönn som deltagit i utredningen, att ett pantsystem skulle vara mer framgångsrikt, i kombination med ett utökat producentansvar och straffavgifter för nedskräpning. Och för en cirkulär, biobaserad ekonomi hoppas Kai-Yee Thim att den nationella strategin för en cirkulär ekonomi kan skapa ett tydligt ramverk för den omställning som behövas göras.