Forskningsproppen - större satsningar på skogsnäringen behövs

Foto: CELLINK AB

Regeringen har presenterat sin forsknings- och innovationsproposition som pekar ut inriktningen för forskningspolitiken de kommande åren. Skogsindustrierna anser att de ökade generella anslagen till forskning och forskningsinfrastruktur är mycket positiva, men hade velat se fler riktade satsningar på skogsnäringen.

Regeringen har sedan tidigare aviserat att propositionen ska värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar. Propositionen ligger i linje med detta och lyfter tydligt fram vikten av satsningar på den cirkulära bioekonomin.

– Bioekonomin är en central del av lösningen på flera samhällsutmaningar. Därför ser vi mycket positivt på den annonserade forskningssatsningen på hållbar utveckling av den gröna och blå biobaserade ekonomin. Den anslagsökning på 150 miljoner kronor som Formas får för detta är ett viktigt tillskott. Dock skulle satsningen behöva vara ännu större för att matcha skogsnäringens behov och de ökade ambitioner som branschen visar för att bidra till såväl tillväxt och sysselsättning i hela landet som till klimatnytta och biologisk mångfald, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Han fortsätter:

– Vi noterar med glädje de annonserade anslagsökningarna till Vinnova för strategiska innovationsprogram 2.0 och för regeringens samverkansprogram. Beskrivningen av nästa generations strategiska innovationsprogram med större budget för kraftfullare systemeffekter inom områden som fossilfrihet och cirkulär ekonomi är precis i linje med vad vi vill åstadkomma med en fortsättning av programmet BioInnovation. Plattformen Treesearch är en utmärkt arena för flera av ambitionerna i samverkansprogrammen, säger Torgny Persson.

Skogsnäringen är central i samhällsomställningen till en fossilfri hållbar bioekonomi, bidrar till tillväxt och export, och skapar arbetstillfällen i hela landet. Propositionen andas sådana ambitioner, men hade kunnat innehålla fler riktade satsningar på skogsnäringen.