Yttrande avseende Näringsdepartementets promemoria Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6)

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna välkomnar införandet av en nationell offentlig kontroll för uppföljning av EU:s gemensamma regler för material och produkter avsedda för kontakt med livsmedel uppfylls.

Skogsindustrierna betonar att detta är ett omfattande och komplext område. Tillsynen bör utgå från materialet som är avsett för livsmedelskontakt i sitt färdiga skick och därefter vid behov gå bakåt i värdekedjan och till de som levererat materialet. Samråd och samverkan mellan berörda aktörer för att fastställa och förtydliga riktlinjer kommer att vara avgörande för att likvärdiga kontroller över hela landet ska kunna utföras.