Konsumtion av papper, trävaror och biodrivmedel

Drygt hälften av det papper vi konsumerar i Sverige är svenskt. Det virke vi använder för att bygga hus, trall med mera köper vi 100 procent svenskt.

Papperskonsumtionen i Sverige

2020 konsumerade vi knappt 1,5 miljoner ton papper i Sverige. En majoritet av det papper som konsumeras är svensktillverkat, även om importandelen har ökat de senaste decennierna. Idag är importandelen 42 procent av konsumtionen att jämföras med 1990 då importen uppgick till 16 procent.

Papperskonsumtion i Sverige

Svenskar konsumerar framförallt förpackningar av papper. 61 procent av konsumtionen är förpackningsmaterial i form av förpackningspapper, wellpapp och kartong. Grafiskt papper i form av tidningspapper och övrigt tryckpapper står för cirka 21 procent. Mjukpapper utgör 17 procent.

 

Papperskonsumtion per capita

55 kg papper förbrukade vi per person i världen under 2019, i genomsnitt. År 2000 låg siffran på 54 kg. Nordamerika, Japan och Taiwan är de som konsumerar mest. Bredden på staplarna i diagrammet är proportionell mot folkmängd i varje region/land.

Trävarukonsumtion i Sverige

När det gäller timmer till byggnation och snickeri fortsätter vi att köpa svenskt år efter år. Trots upp- och nedgångar i byggsektorn har konsumtionen av timmer legat relativt konstant de senaste 10 åren.

Genomsnittlig förbrukning av barrträvaror i ett antal länder

Österrike konsumerar störst andel sågade varor av tall och gran per capita i världen. Tätt därefter följer ett antal europeiska länder, däribland Sverige. 

Biodrivmedel i vägtrafiken

Produktionen av biodrivmedel i Sverige har ökat kraftigt sedan 2017. Redovisad etanol har brunlut som råvara medan HVO, Hydrogenated Vegetabile Oil, är producerad av råtallolja. Produktionen av biodrivmedel från skogsråvara väntas öka. Även biogas produceras av skogsindustrins avloppsvatten, den produktionen är idag mindre än 50 GWh.