Konsumtion av papper, trävaror och biodrivmedel

Drygt hälften av det papper vi konsumerar i Sverige är svenskt. Det virke vi använder för att bygga hus, trall med mera köper vi 100 procent svenskt.

Konsumtionen av inhemskt och importerat papper i Sverige

2018 beräknas den svenska konsumtionen av papper ligga på 1,6 miljoner ton. Det är på samma nivå som i början av 1990-talet. 56 procent av det papper som konsumeras är svensktillverkat. Importens andel har ökat de senaste decennierna. Sedan 2005 ligger den i snitt på 700.000 ton per år.

 

Papperskonsumtion i Sverige per kvalitet

Svenskar konsumerar framförallt förpackningar av papper. 58 procent av konsumtionen är förpackningsmaterial i form av förpackningspapper, wellpapp och kartong. Grafiskt papper i form av tidningspapper och övrigt tryckpapper står för cirka 26 procent. Mjukpapper utgör 15 procent.

 

Genomsnittlig förbrukning av papper i världsdelar och länder

57 kg papper förbrukade vi per person i världen under 2017, i genomsnitt. År 2000 låg siffran på 54 kg. Nordamerika, Japan och Taiwan är de som konsumerar mest. Bredden på staplarna i diagrammet är proportionell mot folkmängd i varje region/land. Pappersförbrukningen per person har stadigt minskat i Sverige, under 2018 förbrukades det ca 158 kg per person att jämföras med 260 kg per person år 2000.

 

Trävarukonsumtion i Sverige

När det gäller timmer till byggnation och snickeri fortsätter vi att köpa svenskt år efter år. Trots upp- och nedgångar i byggsektorn har konsumtionen av timmer legat relativt konstant de senaste 10 åren.

 

Genomsnittlig förbrukning av barrträvaror i ett antal länder

Österrike konsumerar störst andel sågade varor av tall och gran per capita i världen. Tätt därefter följer ett antal europeiska länder, däribland Sverige. 

 

Biodrivmedel i vägtrafiken

Produktionen av biodrivmedel i Sverige har ökat kraftigt sedan 2017. Redovisad etanol har brunlut som råvara medan HVO, Hydrogenated Vegetabile Oil, är producerad av råtallolja. Produktionen av biodrivmedel från skogsråvara väntas öka. Även biogas produceras av skogsindustrins avloppsvatten, den produktionen är idag mindre än 50 GWh.