Skogen är skyddad

Illustration skog

Det är viktigt att slå vakt om skogen. Därför har vi lagar som tar tillvara viktiga intressen. Inte bara för djur, växter, intressenter och allmänhet utan också för skogsägarna, de som faktiskt äger skogen.

Den viktigaste lagen är Skogsvårdslagen som Skogsstyrelsen har till uppgift att se till att den efterlevs. Förutom alla krav på hur skogsbruket ska bedrivas fastslår lagen även att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning.

Certifiering

Att certifiera sin skog är ett frivilligt åtagande från skogsägarens sida. Det innebär i korthet att ägaren lovar att undanta en viss areal för naturvård och att följa de övriga reglerna för hur skogen ska brukas. Reglerna bidrar tillsammans till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart skogsbruk. I Sverige har vi två certifieringssystem: FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).