Skogens roll för klimatet

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. Skogen och dess produkter är en del av lösningen på vår tids ödesfråga; den globala uppvärmningen och dess klimateffekter. Växande skog binder koldioxid.

När vi diskuterar biologisk mångfald och artrikedom behöver vi även känna till och väga in skogens och skogsprodukternas värde för klimatet. För att stoppa temperaturökningen och de dramatiska konsekvenser den har för vårt klimat och vårt liv här på jorden måste vi minska koldioxidutsläppen.

Vi måste därför drastiskt få ner användningen av fossila material som kol och olja. Det kan vi göra genom att ersätta det fossila med förnybara, biobaserade material från skogen. Skogsbaserade produkter lagrar koldioxid under hela sin livslängd. De är också tillverkade av en råvara som binder koldioxid medan den växer.

En skog som har växt klart binder avsevärt mycket mindre koldioxid. Död ved tar inte upp någon koldioxid och ved som förmultnar släpper till och med ut koldioxid.