Skogsnäringen har goda möjligheter att ta del av EU:s forskningsbudget

Foto: CELLINK AB

Horisont Europa, EU:s nya ramprogram inom forskning och innovation till 2027, har lanserats. Det övergripande målet är att skapa ett grönt och digitalt Europa.

– Målet för Horisont Europa passar väl med den svenska skogsnäringens vision att driva tillväxt i världens bioekonomi och med de prioriteringar som slagits fast i skogsnäringens forskningsagenda. Därför finns det goda möjligheter för näringen att ta del av anslagen, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Budgeten för Horisont Europa är på 95,5 miljarder euro och är därmed troligen världens största forskningsprogram. Programmet har tre huvudinriktningar: Vetenskaplig spetskompetens, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa.

Hur ska då skogsnäringen få så stor del av dessa pengar?

– Vi måste bli bättre på att samordna olika aktörer som akademi, institut och industri och tillsammans ta fram ansökningar inom prioriterade forskningsområden. Det är stort konkurrens om EU-medel, men jag konstaterar samtidigt att det faktiskt finns mycket pengar att söka, säger Torgny Persson, som i sitt arbete samverkar med brysselbaserade Forest-based Sector Technology Platform (FTP).