Cirkularitet – ingår i biobaserade produkters DNA

Foto: Björn Leijon

Ett ökat fokus på hållbara produkter är nödvändigt för att Europa ska kunna ställa om till en cirkulär, fossilfri ekonomi och nå målen kopplade till den gröna given. Därför bekymrar det Skogsindustriernas Kai-Yee Thim att kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi inte lyfter den förnyelsebara råvaran och dess cirkulära kretslopp.

EU-kommissionen presenterade en ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi tidigare i år. Den har fokus på att förändra hur produkter tas fram och på att stärka konsumenter att göra hållbara val. Man vill även förbättra förutsättningarna för att använda återvunnet material, men det saknas insikt om att primära råvaror kan vara både förnybara och cirkulära, menar Kai-Yee Thim, Produktdirektör på Skogsindustrierna.

– Det är viktigt att EU inte skapar hinder för förnybara, biobaserade material som har cirkularitet som en del av sitt DNA. Att använda färsk, förnybar råvara från Europas hållbart brukade skogar bör vara en självklarhet i den cirkulära ekonomin, säger Kai-Yee Thim.

Krav på innehåll av återvunnet material hotar fungerande, cirkulära marknader

I handlingsplanen föreslås införandet av krav på andel återvunnet material i olika produkter. Det kan vara frestande för att visa på politisk handlingskraft, menar Kai-Yee Thim. Men för värdekedjor som återvinns i hög utsträckning kan detta slå väldigt fel.

– Både färska och återvunna fibrer är viktiga för produkter av papper och kartong. Det varierar från produkt till produkt vilken typ av fibrer som kan användas, beroende på vad produkten ska användas till och var i Europa den tillverkas. I produkter som är i direktkontakt med livsmedel är till exempel behovet av färska fibrer stort. Likaså använder vi mer färska fibrer i norra Europa, medan södra Europa återvinner samma fibrer till många av sina produkter. Det är med andra ord inte en fråga om den ena eller andra fibern, utan båda behövs, säger Kai-Yee Thim.

Utan ett tillflöde av färska fibrer från norr skulle tillgången på papper och kartong sina nere på kontinenten. En träfiber kan återvinnas i snitt sju gånger, sedan håller den inte tillräckligt hög kvalitet för att återvinnas till nya produkter.

– Om ett krav på återvunnet innehåll skulle ställas på nordeuropeiska pappers- och kartongtillverkare kommer de, i konkurrens med sina europeiska kollegor, behöva köpa in returfibrer från andra länder. Det fungerande kretslopp som europeisk pappersindustri byggt upp skulle slås sönder och i förlängningen leda till ökade kostnader, fler transporter och högre uppsläpp.

Vill du påverka i frågan?

Nu pågår en mängd konsultationer, öppna för alla, kring de kommande initiativen i handlingsplanen. Med stöd av dessa konsultationer ska handlingsplanen konkretiseras, bland annat väntas lagförslag för hållbara produkter och kriterier, en EU-modell för separat insamling av avfall och en strategi för hållbart byggande redan under 2021.

Här hittar du mer information - EUR-Lex Document 2.