Bioekonomins klimateffekt underskattas av vägvalsutredningen

Idag lämnades Klimatpolitiska vägvalsutredningen över till regeringen. Uppdraget har varit att föreslå kompletterande åtgärder för utsläppsminskningar för att få ner de totala nettoutsläppen till noll till 2045.

Vägvalsutredningen föreslår primärt insatser inom kolinbindning i skog och mark, satsningar på bio-CCS samt utsläppsminskande åtgärder i utlandet.

– För att skogen ska kunna binda in mer kol behöver den växa mer. Detta påpekas i utredningen, men man föreslår inga åtgärder utan hänvisar till den pågående Skogsutredningen, som sitter på nyckeln till dessa insatser, säger Helena Sjögren, miljödirektör på Skogsindustrierna, som har deltagit som expert i utredningen.

Behov av ökad substitution

Utredningen tar också upp behovet av ökad materialsubstitution, där material tillverkade av olja, kol och andra fossila material ersätts med förnybara och biobaserade material.
– Vi måste få skogen att växa ännu bättre och sedan använda ett hållbart uttag ur den till att bygga hus, tillverka förpackningar, kläder med mera. För skogens produkter fortsätter lagra koldioxid under hela sin livslängd. 2017 landade den positiva klimateffekten från den svenska skogen, och produkterna från den, på 93 miljoner ton koldioxid. Så vill vi få ner utsläppen snabbt ska vi satsa på ökad skogstillväxt och materialsubstitution. Det är kostnadseffektivt och vi har kunskaperna om vilka åtgärder som krävs, säger Helena Sjögren.

CSS - teknik för fossila utsläpp

Utredningen har också tittat på CCS, en teknik för att fånga in och lagra koldioxid i marken. Utredningen visar att det kommer att ta tid, upp till 30 år, att utveckla fullskaliga lösningar för både CCS och inlagring av kol.
– CCS är i första hand en intressant teknik för industrier med fossila utsläpp som inte kan byta till förnybar energi och råvara. Om CCS-tekniken tillämpas vid förbränning av biobränslen innebär det att utsläppen blir negativa, eftersom biobränsle ingår i det gröna cirkulära kretsloppet som inte tillför koldioxid till atmosfären. Negativa utsläpp från de gröna näringarna är såklart positivt men det är viktigt att komma ihåg att det inte kan ersätta omställningen för industri som använder fossila bränslen, säger Helena Sjögren.