Samtliga remissvar

Yttrande över Trafikverkets förslag till Nationell plan 2018-2029

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastrukturen och lämnar härmed följande...

Remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om farledsavgift, dnr 17-02807

Näringslivets Transportråd, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin, har fått Sjöfartsverkets förslag...

Blandade växter

Synpunkter på remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsbyggande program 2018-2023

Skogsindustrierna ger här sina synpunkter på remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsbyggande program 2018-2023.

Yttrande över godstratikfrågor-förordningsändringar

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förändringar i trafikförordningen (1998:1276) om att möjliggöra för tyngre fordon...

Yttrande över ändring i trafikförordningen

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till ändringar i trafikförordningen om utökat bemyndigande till Transportstyrelsen...

Flis liggande

Yttrande över remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Skogsindustrierna har svarat på en remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Yttrande över konsultation i frågor som rör det samiska folket

Skogsindustrierna avstyrker förslaget och anser att det behövs en betydligt djupare utredning om konsekvenserna när det gäller skogsbruk.

Yttrande över Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan

Skogsindustrierna tycker det är värdefullt att vi i Sverige diskuterar nyttan med olika ekosystemtjänster. En sådan diskussion som utgår från...

Blandade växter

Skogsindustriernas yttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft

Förslagen i promemorian hotar inte bara landets industriella utveckling utan hela samhällsutvecklingen.

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSF 2016:105) om avgifter

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSF 2016:105) om avgifter och...

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa