Samtliga remissvar

Flis liggande

Skogsindustrierna har gett regeringen sin syn på EU-kommissionens förslag till nytt Förnybartdirektiv

Svensk skogsindustri är redan idag en stor aktör inom förnybar energi och berörs av i princip alla delar i EU-kommissionens förslag till nytt...

Genrebild blandade växter

Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Skogsindustrierna anser att systemet med riksintressen behöver ses över. Det är inte rimligt att mer än halva Sveriges yta omfattas av ett utpekat...

Flis liggande

Förslag till ändrade regler i BBR och BEN, dnr: 4562/2016

Utred ett byggregelverk som tar hänsyn till byggprocessens klimatpåverkan

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över EU-kommissionens förslag om ny elmarknadsdesign

Skogsindustrierna betonar att en väl fungerande elmarknad bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och därmed också till att ge vår industri...

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017

Genrebild blandade växter

Yttrande LULUCF aktiviteter i Sverige

I Skogsindustriernas yttrande på remissen över information om LULUCF:s aktiviteter i Sverige framhåller vi att det finns en övertygande samstämmighet...

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat

Ett väl fungerande elcertifikatssystem bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och till att ge vår industri realistiska möjligheter att skapa...

Flis liggande

Remissvar: Yttrande över promemorian Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på regeringsuppdrag M2015/03518/Nm om torvutvinningens och torvanvändningens klimat-...

Remissvar på underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram

Skogsindustrierna välkomnar arbetet med att utveckla Sveriges första nationella skogsprogram och tackar för möjligheterna ge synpunkter på rubricerade...

Gemensamt remissyttrande över förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Sjöfartsverket vill höja farledsavgifterna för 2017. Skogsindustrierna avstyrker förslaget och menar att ständiga kostnadsökningar för sjöfarten...

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa