Samtliga remissvar

Yttrande över En ny kamerabevakningslag SOU 2017:55

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över En ny kamerabevakningslag och lämnar härmed följande synpunkter. Skogsindustrierna...

Yttrande över SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

Skogsindustrierna avstyrker förslaget i sin helhet och anser att jordbruks- och skogsfastigheter ska undantas från stämpelskatteplikt vid...

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket (N2017/03932/MRT)

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över delar av Kommissionens mobilitetspaket och lämnar härmed följande synpunkter...

Blandade växter

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag om begränsning av utsläpp av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av...

Flis liggande

Remissvar om Naturvårdsverket som tillståndsmyndighet inom EU:s system för handel med utsläppsrätter

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget att Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet enligt 2 kap. 3 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätt...

Eluttag på blå bakgrund

Remissvar avseende promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Flis liggande

Yttrande över promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på genomförandet av ILUC.

Flis liggande

Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på Reduktions- plikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och...

Eluttag på blå bakgrund

Remissvar om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Blandade växter

Skogsindustriernas yttrande Förstudie om gällande rapportering av kemikalieförteckning på ämnesnivå

Skogsindustrierna har tagit del av förslagen i remitterad förstudie om kemikalieförteckning på ämnesnivå. Skogsindustrierna avstyrker förslaget...

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa