Samtliga remissvar

Flis liggande

Förslag till ändrade regler i BBR och BEN, dnr: 4562/2016

Utred ett byggregelverk som tar hänsyn till byggprocessens klimatpåverkan

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över EU-kommissionens förslag om ny elmarknadsdesign

Skogsindustrierna betonar att en väl fungerande elmarknad bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och därmed också till att ge vår industri...

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017

Genrebild blandade växter

Yttrande LULUCF aktiviteter i Sverige

I Skogsindustriernas yttrande på remissen över information om LULUCF:s aktiviteter i Sverige framhåller vi att det finns en övertygande samstämmighet...

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat

Ett väl fungerande elcertifikatssystem bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och till att ge vår industri realistiska möjligheter att skapa...

Flis liggande

Remissvar: Yttrande över promemorian Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på regeringsuppdrag M2015/03518/Nm om torvutvinningens och torvanvändningens klimat-...

Remissvar på underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram

Skogsindustrierna välkomnar arbetet med att utveckla Sveriges första nationella skogsprogram och tackar för möjligheterna ge synpunkter på rubricerade...

Gemensamt remissyttrande över förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Sjöfartsverket vill höja farledsavgifterna för 2017. Skogsindustrierna avstyrker förslaget och menar att ständiga kostnadsökningar för sjöfarten...

Flis liggande

Remissvar: Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om en klimat- och luftstrategi för Sverige

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande. Skogsindustrierna ställer sig...

Flis liggande

Remissvar: EU-kommissionens klimat- och energipolitik; upptag och utsläpp av växthusgaser från skogsbruk

Remissvar om EU-kommissionens förslag om inbegripande av upptag och utsläpp av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och...

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa