Samtliga remissvar

Flis liggande

Yttrande över remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Skogsindustriernas yttrande över remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen...

Flis liggande

Yttrande över remiss av utkast till förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Skogsindustriernas yttrande över remiss av utkast till förordning om ändring i förordningen gällande hållbarhetskriterier för biodrivmedel och...

Remiss om Förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2015:4) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag och ställer sig positiva till arbetet.

Yttrande över Trafikverkets förslag till Nationell plan 2018-2029

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastrukturen och lämnar härmed följande...

Remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om farledsavgift, dnr 17-02807

Näringslivets Transportråd, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin, har fått Sjöfartsverkets förslag...

Blandade växter

Synpunkter på remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsbyggande program 2018-2023

Skogsindustrierna ger här sina synpunkter på remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsbyggande program 2018-2023.

Yttrande över godstratikfrågor-förordningsändringar

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förändringar i trafikförordningen (1998:1276) om att möjliggöra för tyngre fordon...

Yttrande över ändring i trafikförordningen

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till ändringar i trafikförordningen om utökat bemyndigande till Transportstyrelsen...

Flis liggande

Yttrande över remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Skogsindustrierna har svarat på en remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Yttrande över konsultation i frågor som rör det samiska folket

Skogsindustrierna avstyrker förslaget och anser att det behövs en betydligt djupare utredning om konsekvenserna när det gäller skogsbruk.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa