Samtliga remissvar

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket (N2017/03932/MRT)

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över delar av Kommissionens mobilitetspaket och lämnar härmed följande synpunkter...

Genrebild blandade växter

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag om begränsning av utsläpp av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av...

Flis liggande

Remissvar om Naturvårdsverket som tillståndsmyndighet inom EU:s system för handel med utsläppsrätter

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget att Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet enligt 2 kap. 3 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätt...

Eluttag på blå bakgrund

Remissvar avseende promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Flis liggande

Yttrande över promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på genomförandet av ILUC.

Flis liggande

Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på Reduktions- plikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och...

Eluttag på blå bakgrund

Remissvar om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Genrebild blandade växter

Skogsindustriernas yttrande Förstudie om gällande rapportering av kemikalieförteckning på ämnesnivå

Skogsindustrierna har tagit del av förslagen i remitterad förstudie om kemikalieförteckning på ämnesnivå. Skogsindustrierna avstyrker förslaget...

Yttrande över promemoria Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon (N2016/00757/MRT)

Promemorian berör ändringar i och implementerar EUs direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik...

Genrebild blandade växter

Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”, SOU 2017:1

I yttrandet framhåller Skogsindustrierna vikten av goda villkor för företagande och innovation som grunden för arbete, hållbar tillväxt och välfärd...

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa