Samtliga remissvar

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Eluttag på blå bakgrund

Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, dnr: 6664/2017

Boverket hänvisar till klimat- och energipolitiken och de mål som finns till år 2030 som del av bakgrund till föreslagna ändringar.

Blandade växter

Yttrande över Samrådshandling Förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt

Samrådshandling Förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattdistrikt

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik"

Skogsindustriernas yttrande över Finansdepartementets promemoria om "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik".

Blandade växter

Skogsindustriernas yttrande över betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel SOU 2017:102

Yttrande över regeringsuppdraget En analys av styrmedel för skogens sociala värden

Skogsindustriernas yttrande över regeringsuppdraget En analys av styrmedel för skogens sociala värden.

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över Sweden's integrated national energy and climate plan

Skogsindustriernas yttrande över Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan.

Flis liggande

Yttrande över remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Skogsindustriernas yttrande över remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen...

Flis liggande

Yttrande över remiss av utkast till förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Skogsindustriernas yttrande över remiss av utkast till förordning om ändring i förordningen gällande hållbarhetskriterier för biodrivmedel och...

Remiss om Förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2015:4) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag och ställer sig positiva till arbetet.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa