Samtliga remissvar

Yttrande över ändring i trafikförordningen

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till ändringar i trafikförordningen om utökat bemyndigande till Transportstyrelsen...

Flis liggande

Yttrande över remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Skogsindustrierna har svarat på en remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Yttrande över konsultation i frågor som rör det samiska folket

Skogsindustrierna avstyrker förslaget och anser att det behövs en betydligt djupare utredning om konsekvenserna när det gäller skogsbruk.

Yttrande över Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan

Skogsindustrierna tycker det är värdefullt att vi i Sverige diskuterar nyttan med olika ekosystemtjänster. En sådan diskussion som utgår från...

Genrebild blandade växter

Skogsindustriernas yttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft

Förslagen i promemorian hotar inte bara landets industriella utveckling utan hela samhällsutvecklingen.

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSF 2016:105) om avgifter

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSF 2016:105) om avgifter och...

Yttrande över En ny kamerabevakningslag SOU 2017:55

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över En ny kamerabevakningslag och lämnar härmed följande synpunkter. Skogsindustrierna...

Yttrande över SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

Skogsindustrierna avstyrker förslaget i sin helhet och anser att jordbruks- och skogsfastigheter ska undantas från stämpelskatteplikt vid...

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket (N2017/03932/MRT)

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över delar av Kommissionens mobilitetspaket och lämnar härmed följande synpunkter...

Genrebild blandade växter

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag om begränsning av utsläpp av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av...

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa