Samtliga remissvar

Flis liggande

Remissvar: EU-kommissionens förslag om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp COM (2016) 482

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna ge synpunkter på rubricerade förslag.

Remissvar: Yttrande över slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22)

Skogsindustrierna anser att ändringsdirektivet inte bör införlivas i svensk lagstiftning. I det fall det införlivas bör skogsträd avsedda för...

Flis liggande

Remissvar: Yttrande om Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – en delredovisning

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på Energimyndighetens (hädanefter myndigheten) rapport om Kontrollstation 2017 för...

Grankvist på blå bakgrund

Remissvar: Förslag på innehåll i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Skogsindustrierna anser att regelförenkling är mycket positivt och stödjer därmed merparten av förslagen som kombinerar praktisk hantering med...

Remissvar: Kvotplikt för biodrivmedel – justeringar i lagen

Skogsindustrierna har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementets avseende en promemoria om ändring i lag (2013:984) om kvotplikt för...

Flis liggande

Remissvar: Finansdepartementets betänkande "Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion" (SOU 2016:31)

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på betänkandet och lämnar följande yttrande.

Flis liggande

Remissvar: Premiera industri som går före med att sänka sina utsläpp

Förhandlingarna pågår i Bryssel om en reviderad utsläppshandel och den svenska regeringen arbetar med att slå fast sin position. För Skogsindustrierna...

Remissvar: Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande. Skogsindustrierna har under beredningens...

Remissvar: Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Förslaget som Sjöfartsverket har tagit fram visar en tydligare avgiftsstruktur och framförhållningen i processen har varit god. Det är dessutom...

Remissvar: A sustainable bioenergy policy for the period after 2020

Skogsindustrierna har besvarat EU-kommissionens konsultation ”A sustainable bioenergy policy for the period after 2020”. Konsultationen handlar...

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa