Samtliga remissvar

Remissvar: Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Förslaget som Sjöfartsverket har tagit fram visar en tydligare avgiftsstruktur och framförhållningen i processen har varit god. Det är dessutom...

Remissvar: A sustainable bioenergy policy for the period after 2020

Skogsindustrierna har besvarat EU-kommissionens konsultation ”A sustainable bioenergy policy for the period after 2020”. Konsultationen handlar...

Remissvar: Regeringskansliets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på rubricerade fråga och ställer sig bakom de föreslagna...

Flis liggande

Remissvar: Ändring av Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och tillstyrker Energimyndighetens förslag till ändringar.

Flis liggande

Remissvar: Regeringskansliets promemoria ”Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på betänkandet och lämnar följande remissyttrande.

Remissvar: Regeringens promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på rubricerade fråga och ställer sig bakom de föreslagna förändringarna. Förslagen...

Remissvar: Förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket

Skogsindustrierna har getts möjlighet att yttra sig över de föreslagna riktlinjerna, och lämnar följande synpunkter.

Remissvar: Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2018-2029

Den viktigaste frågan för skogsindustrins medlemmar är implementering av 74 tons lastbilar, underhåll av järnvägen samt tåg med högre kapacitet...

Genrebild blandade växter

Remissvar: Cirkulär ekonomi - Europeiska Kommissionens förslag

Kommissionen borde lyfta bioekonomins roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi i Europa ännu mer.

Remissvar: Promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54)

Skogsindustrierna stöder förslaget till samlad torvprövning. Nuvarande lagstiftning påminner om minerallagen, där markägaren har små möjligheter...

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa