Samtliga remissvar

Blandade växter

Yttrande LULUCF aktiviteter i Sverige

I Skogsindustriernas yttrande på remissen över information om LULUCF:s aktiviteter i Sverige framhåller vi att det finns en övertygande samstämmighet...

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat

Ett väl fungerande elcertifikatssystem bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och till att ge vår industri realistiska möjligheter att skapa...

Flis liggande

Remissvar: Yttrande över promemorian Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på regeringsuppdrag M2015/03518/Nm om torvutvinningens och torvanvändningens klimat-...

Remissvar på underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram

Skogsindustrierna välkomnar arbetet med att utveckla Sveriges första nationella skogsprogram och tackar för möjligheterna ge synpunkter på rubricerade...

Gemensamt remissyttrande över förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Sjöfartsverket vill höja farledsavgifterna för 2017. Skogsindustrierna avstyrker förslaget och menar att ständiga kostnadsökningar för sjöfarten...

Flis liggande

Remissvar: Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om en klimat- och luftstrategi för Sverige

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande. Skogsindustrierna ställer sig...

Flis liggande

Remissvar: EU-kommissionens klimat- och energipolitik; upptag och utsläpp av växthusgaser från skogsbruk

Remissvar om EU-kommissionens förslag om inbegripande av upptag och utsläpp av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och...

Flis liggande

Remissvar: EU-kommissionens förslag om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp COM (2016) 482

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna ge synpunkter på rubricerade förslag.

Remissvar: Yttrande över slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22)

Skogsindustrierna anser att ändringsdirektivet inte bör införlivas i svensk lagstiftning. I det fall det införlivas bör skogsträd avsedda för...

Flis liggande

Remissvar: Yttrande om Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – en delredovisning

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på Energimyndighetens (hädanefter myndigheten) rapport om Kontrollstation 2017 för...

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa