Helena Sjögren

Miljöfrågor inom tillverkningen

Foto: Björn Leijon

Vi förser marknaden med förnybara produkter som är bra både för klimat och miljö. Regleringar inom miljöområdet behöver se till helheten så att skogsindustrin kan satsa på de viktigaste och mest effektiva miljöåtgärderna.

Helena ansvarar för övergripande miljöpolitiska frågor, särskilt med fokus på tillverkningsprocesser och dess påverkan på omgivningen.

Aktuella frågor är cirkulär ekonomi, ekonomiska styrmedel och översynen av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål.

EU-kommissionens gröna giv har flera kopplingar till skogsindustrins miljöfrågor, inte minst inom politikområdena eliminering av föroreningar och hållbar industri.

Andra aktuella frågor är buller, fibersediment, tillämpningen av vattendirektivet, vattenanvändning samt tolkningen av EU-gemensamma regler för bästa tillgängliga teknik.