Yttrande över vägledningar för BAT-slutsatser för avfallsförbränning samt för stora förbränningsanläggningar

Det är bra med vägledningar som är till för att underlätta för myndigheter och verksamheter. De ska beskriva vad som gäller och inte föreslå krav som går över det som formuleras i lagstiftningen.

Skogsindustrins anläggningar använder framför allt förnybara bränslen men ett par anläggningar använder även avfall. Det handlar framför allt om samförbränning med plastrejekt från materialåtervinning. Det finns även ett par verksamheter som kommer att beröras av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (LCP BATC) när dessa träder i kraft för massa- och pappersanläggningar.

Skogsindustrins sammanfattade kommentarer:

  • Vägledning ska enkelt beskriva vad som gäller
  • Skälighetsbedömning behövs för att avgöra mätmetod
  • Sverige ska ha en korrekt implementering, inte restriktiv