Yttrande över Sveriges miljöövervakning, dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning

SOU 2019:22

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Miljöövervakningen är viktig för att följa utvecklingen i vår miljö, upptäcka problem och följa upp miljömålen. Det gäller också industrin som genom mätningar, kontrollprogram och utredningar tar fram underlag som både används internt och rapporteras till myndigheterna. Vi har de senaste årtiondena sett stora förbättringar inom flera områden som till exempel utsläpp till luft och vatten och ökad mängd lövträd och hård död ved i skogen.

Skogsindustrierna är i stort positiva till utredningens slutsatser. Förslaget om ett miljöövervakningsråd är bra. I ett sådant råd bör även verksamhetsutövare vara representerade. Det är positivt om strategiarbete och övervakning samordnas och därmed lyfter övervakningsarbetet till en högre nivå. Vi ser även att en samordnad datainsamling kan innebära en förbättring med bättre överblick och möjligen minskad rapporteringsbörda.

Slutligen bör miljöövervakningen bli bättre på att ta in och rapportera om den positiva utveckling som sker inom många olika områden.