Yttrande över promemorian Sänkt skatt på drivmedel

Foto: Skogsindustrierna Nanocelullosaskum

Skogsindustrierna har fått Finansdepartementets promemoria Sänkt skatt på drivmedel (Fi2019/03089/S2) på remiss och vill med anledning av det avge följande yttrande med utgångspunkt i de skatteändringar som berör diesel.

 

Sammanfattning av Skogsindustriernas yttrande från 2019-09-27:

  • tillstyrker förslaget som skattesänkning av energi- och koldioxidskatten för diesel
  • vill se en kommande lagändring så att överindexeringen på två procentenheter utöver KPI permanent tas bort från lagen om skatt på energi