Yttrande över Nyckelbiotopsregistrering i samband med avverkningsanmälningar

Skogsindustrierna anser att Skogsstyrelsen gjort ett gediget utredningsarbete utifrån flera perspektiv och bifaller Skogsstyrelsens rekommendation att upphöra med registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan.

Skogsstyrelsen har, helt fristående från nyckelbiotopsinventeringen, de verktyg som krävs för att påverka den planerade åtgärden antingen genom att ge råd för hänsyn vid avverkning eller genom att föreslå formellt skydd.