Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Östergötlands, Västmanlands och Uppsala län

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Sammanfattning

  • välkomnar utökningen av vägar som ska tillhöra bärighetsklass 4, BK4,
  • tillstyrker de föreslagna vägsträckorna för bärighetsklass 4,
  • välkomnar den forskning som planeras när det gäller för- och nackdelar med dubbelmonterade hjul, som aviserats tidigare,
  • önskar se ett ytterligare utvidgat vägnät i närtid,
  • önskar att Trafikverket region Öst aktivt verkar för ett funktionellt BK4-vägnät även på de kommunala vägarna i regionen
  • uppmanar Trafikverket region Öst att registrera de föreslagna vägsträckorna i Nationell Vägdatabas i god tid innan beslut fattas för att möjliggöra analys av vägnnätets funktionalitet.