Utkast till lagrådsremiss En Konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Kulturdepartementet

Foto: Skogsindustrierna Cellulosakomposit vit bakgrund

Skogsindustrierna anser att utkastet inte är tillräckligt tydligt och utrett för att gå vidare till lagrådet och avstyrker därmed förslaget.

Förlaget innebär ett betydande ingrepp i den svenska rättsordningen där myndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Skogsindustrierna anser att det inte är förenligt med ovanstående att i förvaltningsärenden där enskilda intressen står mot varandra ge en part så tydligt företräde med en tydlig uppmaning till enighet/samtycke över huvudet på den andra parten.