Längre lastbilar på det svenska vägnätet – Skogsindustriernas remissyttrande

Foto: Skogsindustrierna Nanocelullosaskum

Skogsindustrierna välkomnar möjligheten att köra med fordon upp till 34,5 m på vissa vägar för att skapa mer hållbara godstransporter. Skogsindustrierna delar Trafikverkets bedömning att nyttorna med införande av längre lastbilar är otvetydigt positiva, dock är utgångspunkten för de mycket positiva effekterna baserade på att ett vägnät för BK4 införs. Fokus på att genomdriva BK4 vägar på hela BK1-vägnätet är, med Trafikverkets rapport om längre lastbilar, därmed ännu angelägnare och visar dessutom tydligt att implementeringen av BK4 verkligen inte bara är en bärighetsfråga utan en tydlig utveckling av transportsystemet.

Skogsindustrierna tillstyrker:

 • att Trafikverket respektive kommuner bemyndigas att besluta om vilka vägar som får trafikeras
 • förslaget att både ägaren av fordonet och föraren ges ansvar för att största tillåtna längd inte överskrids
 • förslaget om nytt vägmärke
 • att transportbranschen själva ansvarar för att både ägare och förare har relevant kompetens i form av erfarenhet och utbildning för längre fordon
 • förslaget om fortsatt forskning och uppdaterad färdplan för HCT-fordon på väg

Skogsindustrierna önskar att föreslagna författningsändringar i Trafikverkets rapport kompletteras ytterligare med:

 • harmonisering av regelverket mellan Sverige och Finland för att underlätta gränsöverskridande trafik
 • regeländringar som skett i direktiv 96/53 om mått och vikt
 • möjligheter att transportera två 45-fots containrar

Vidare instämmer Skogsindustrierna i Trafikverkets förslag om behovet av:

 • analys av logistiska behov för effektiva transportupplägg
 • analys av lämpliga anslutningsvägar till start- och slutpunkter
 • dialog med näringslivet om, vilket kan föras med regionala bärighetsgrupper som redan är etablerat fora
 • dialog med berörda kommuner i ett tidigt skede

och uppmanar Trafikverket att samtidigt även inkludera analys för 74-tonsfordon i dessa förslag.

Skogsindustrierna föreslår vidare att regeringen:

 • uppdrar åt Trafikverket att ta fram en genomförandeplan för vilka vägar som kan öppnas för längre fordon och när de planerar att öppnas samt att denna planering genomförs i tät dialog med berörda kommuner
 • uppdrar åt Trafikverket att analysera hur ett ansökningsförfarande skulle kunna se ut för varuägare/transportköpare som vill implementera längre och tyngre fordon även utanför det utpekade vägnätet med inspiration av den danska modellen
 • uppdrar åt Trafikverket att harmonisera regelverk för vägtrafik mellan Sverige och Finland
 • till nästa nationella plan byter anslagspost för implementering av BK4 från Vidmakthållande till Utveckling av transportsystemet eftersom tyngre/längre lastbilar är ny teknik och bärighetsanslaget, avsett för att åtgärda de sämsta BK2- och BK3-vägarna på landsbygden, inte bör användas till europavägar/riksvägar

Regeringsuppdraget som Trafikverket fick en av åtgärderna i Godstransportstrategin. Vill du läsa Trafikverkets rapport så hittar du den här: Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter