Inspel till regeringens forskningspolitik från Skogsindustrierna

Skogsnäringen är central i samhällsomställningen till en fossilfri hållbar bioekonomi. Skogsnäringen bidrar till välfärd, tillväxt och export, och skapar arbetstillfällen i hela landet.

Sammanfattning

Skogsindustrierna står bakom de två mer omfattande inspel på regeringens forskningspolitik som lämnats in av Svenskt Näringsliv och Industrirådet. Skogsindustrierna vill därtill föra fram följande konkreta synpunkter.

 

Bioekonomin är en central del av lösningen på viktiga samhällsutmaningar

  • Förslag: Uppdra till statliga forskningsfinansiärer att säkerställa att cirkulär bioekonomi finns adresserade i större utlysningar.

Satsa på Treesearch

  • Förslag: Fortsätt den statliga medfinansieringen av forskningsplattformen Treesearch genom uppväxling av industrins satsning med 100 Mkr för den närmaste fyraårsperioden.

AI och digitalisering är möjliggörande verktyg för utveckling av effektiva skogsindustriella processer

  • Förslag: Säkra att statliga forskningsfinansiärer utformar kommande utlysningar på ett sätt som speglar skogsnäringens verkliga behov.
  • Förslag: Säkra att statliga forskningsfinansiärer inkluderar Skogsnäringen som en självklar part i kommande satsningar på AI och digitalisering.

Satsa på BioInnovation och de strategiska innovationsprogrammen

  • Förslag: Öka satsningen på de strategiska innovationsprogrammen.
  • Förslag: Öka budgeten för BioInnovation i andra halvan av programmets genomförande.
  • Förslag: Gör de strategiska innovationsprogrammen till plattform för genomförande av regeringens samverkansprogram.

Kompetensförsörjningen i skogsnäringen måste säkras

  • Förslag: Initiera en programsatsning i samverkan mellan staten och skogsnäringens aktörer för att säkra skogsnäringens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.