Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Skogsindustrierna:

  • välkomnar utökningen av vägar som ska tillhöra bärighetsklass 4, BK4
  • tillstyrker de föreslagna vägsträckorna för bärighetsklass 4
  • välkomnar det forskningsprogram som planeras när det bland annat gäller för- och nackdelar med dubbelmonterade hjul
  • önskar se ett ytterligare utvidgat vägnät i närtid
  • önskar att Trafikverket region Mitt aktivt verkar för ett funktionellt BK4-vägnät även på kommunala vägarna i regionen