Yttrande över förslag till vägledning för eldningsförbud

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att komma med synpunkter på förslaget till vägledning och anser att förslaget till vägledning är välavvägt.

Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 och de omfattande bränderna under sommaren 2018 står det klart att vi som samhälle och bransch behöver vidta åtgärder för att förhindra framtida stora skogsbränder. Klimatet förändras och ett mer extremt väder kommer med all sannolikhet att bli vanligare. Vi kommer att drabbas av skogsbränder igen.

Skogsbranschen har gemensamt identifierat följande fem punkter för att branschen och samhället ska stå bättre rustade vid framtida skogsbränder:

  • Förebyggande arbete och god beredskap
  • Tidig upptäckt avgörande – brandflyget är en nyckelresurs
  • Agera kraftfullt i början - nyttja lokala helikoptrar och samordna resurserna
  • Fullfölj insatsen tills faran är över
  • Säker och välorganiserad efterbevakning