Förslag på ändring av jakttider och tillåtna tider under dygnet för jakt

Skogsindustrierna, Bergvik och Sveaskog välkomnar Naturvårdsverkets pågående arbete med översyn av jakttider och lämnar i det följande ett gemensamt förslag med motiveringar till förslagen.

Yttrandet är framtaget i samarbete med LRF och är till stora delar likalydande. Skogsindustrierna, Bergvik och Sveaskogs yttrande skiljer beroende på att vi begränsat oss till förslag som är viktiga för skogsbruket. Att förslag som finns i LRF:s yttrande inte är med i vårt innebär inte att vi är mot dessa förslag, endast att vi inte anser dem lika viktiga för eller genomförbara på skogsmarken som i jordbrukslandskapet.