Yttrande över Skatteverkets promemoria Vissa fastighetstaxeringsfrågor

Bättre uppgifter till grund för skogsbruksvärdet

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Vi företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin.

Ett antal av våra medlemmar är stora skogsägare med ett stort antal skogsfastigheter. Vid fastighetstaxeringen bildas en taxeringsenhet per kommun för respektive bolag vilket innebär att taxeringsenheterna i regel omfattar ett stort antal fastigheter som är utsprida över ett stort geografiskt område. Idag används de uppgifter om virkesförråd som finns i ajourhållna skogliga register vid deklarationen vilket innebär en bättre noggrannhet än laserskanningen.

Skogsindustrierna anser att förslaget att använda laserskanning för att skatta virkesförrådet är bra under förutsättning att det fortsatt ges möjlighet att använda skogliga registerdata där de har bättre tillförlitlighet.