Skogsindustriernas yttrande över förslag till luftvårdsprogram – förslag till strategi för renare luft i Sverige

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Skogsindustrierna har tagit del av remitterat förslag till luftvårdsprogram och ger nedan synpunkter på förslaget. Inledningsvis ges en kort beskrivning av skogsindustrin. Bilagt yttrandet återfinns en bedömning, utförd av ÅF, av den tekniska genomförbarheten av de åtgärder som förutsätts för massa- och pappersbruken år 2030.

Sammanfattning

Skogsindustrierna avstyrker förslaget till luftvårdsprogram av följande skäl:

  • Förslaget har alltför hög grad av osäkerhet för att utgöra grund för redovisning av hur Sverige ska nå de bindande utsläppstaken.

  • En betydligt noggrannare analys av eventuell åtgärdspotential och kostnader i massa- och pappersindustrin och i andra sektorer krävs, i annat fall finns risk att utsläppsminskningar intecknas som inte kan uppnås år 2030

  • Tio år är alldeles för kort tid för att realisera oprövad teknik i en så komplex och kapitalintensiv bransch som massa- och pappersindustrin

  • Konsekvensanalysen belyser varken förslagets påverkan på de svenska massa- och pappersbrukens konkurrenskraft eller på dess roll i utvecklingen av bioekonomin

  • Att installera ny teknik är förenat med risker varför teknikutveckling bör ske genom samverkan mellan branschen, leverantörer och staten.