Yttrande över Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder

Skogsindustrierna anser att rekommendationerna för uttag av skogsbränsle är väl avvägda. För kompensationsåtgärderna finns fortfarande frågetecken kring det vetenskapliga underlaget, kostnader och nyttor.

Skogsindustrierna anser att det i delar av landet är tveksamt om den eventuella fördelen som askåterföringen innebär överstiger den negativa miljöpåverkan den kan leda till med risk för körskador, konsekvenser för bärplockning, rennäring och andra ekosystemtjänster.

Skogsindustrierna anser att rekommendationerna bör formuleras så att de anger var askåterföring bör undvikas för att inte riskera negativa effekter respektive var återföringen gör mest nytta (torvmark och bördig granmark i södra Sverige).

Skogsindustrierna anser att Skogsstyrelsen tydligare kan lyfta de positiva delarna av skogsbränsleuttag då det är en viktig resurs i bioekonomin och för att nå klimatmålen.

Skogsindustrierna anser att det i framtida remisser gärna får framgå vilka förändringar som föreslås för att underlätta för remissinstanserna.