Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Sammanfattning - Skogsindustrierna:

  • Har formulerat en vision om att driva tillväxt i världens bioekonomi för att utifrån förnybara råvaror bryta den fossilbaserade ekonomin och bidra till klimatpolitiska målsättningar

  • Välkomnar förslag om åtgärder för ökad resurseffektivitet och minskad mängd plast i haven

  • Anser att direktivets omfattning och definitioner endast ska gälla de engångsprodukter som orsakar mest plast i haven

  • Ställer sig tveksamma till generella förbud (utsläppande på marknaden) för enskilda produkter

  • Bedömer att förslaget överlappar med annan lagstiftning, såsom exv. förpacknings- resp. avfallsdirektiven, som riskerar otydligheter vid implementering

  • Ser att Kommissionens konsekvensanalys har brister och behöver utvecklas med avseende på till exempel livsmedelssäkerhet, konsumentnära verksamheter och nedskräpning.