Yttrande över Promemoria ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Skogsindustrierna avstyrker förslaget att fastslå fastighetsnära insamling som huvudregel

  • Ändringar enligt förslaget skulle påverka branschens konkurrenskraft och investeringsvilja och därmed arbetstillfällen negativt.

  • Returfiber är en viktig råvara för svensk skogsindustri. Att insamla och återvinna använt papper är ett resurs- och klimateffektivt sätt att nyttja den biobaserade råvaran.

  • En förutsättning är god tillgång av returfiber av hög kvalitet. Producentansvarssystemet har hittills fungerat mycket bra med höga återvinningsnivåer för returpapper och pappers/kartongförpackningar. De ändringar som föreslås i aktuellt remissförslag riskerar att slå sönder ett välfungerande system.

  • Det skulle inte öka miljönyttan och det skulle innebära orimliga kostnader för producenterna, medborgare och samhälle. Remissförslaget saknar helhetsperspektiv och en realistisk beskrivning av konsekvenserna.