Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSF 2016:105) om avgifter

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSF 2016:105) om avgifter och lämnar härmed följande synpunkter. Skogsindustrierna står även bakom det yttrande som Näringslivets transportråd lämnat.

Sammanfattning

  • Att avgifter sänks välkomnas.
  • Det är positivt att Transportstyrelsen eftersträvar transparens i hur avgifter beräknas.
  • En samlad översyn av alla skatter och avgifter inom transportområdet behövs samt en analys om hur det påverkar näringslivet.
  • Vid beräkning av företagens kostnader till följd av myndighetsbeslut måste även administrativa kostnader tas med till exempel kostnad för ökad egenkontroll.