Remissvar avseende promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Eluttag på blå bakgrund

Skogsindustrierna betonar att en balanserad och klokt utformad skattepolitik bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och därmed också till vår industris möjligheter att skapa tillväxt i världens bioekonomi.

Skogsindustrierna avstyrker förslaget om höjd koldioxidskatt för bränslen som förbrukas inom EU ETS i kraftvärmeanläggningar och vid annan värmeproduktion än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i kraftvärmeproduktion.

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen om nedsatt energiskattenivå för så kallad hjälpförbrukning och kvartalsvis återbetalning av energiskatt på el vid förbrukning om minst 150 megawattimmar per år.

Gällande gräns för vem som kan bli frivilligt skattskyldig har Skogsindustrierna i tidigare remissvar framfört att någon sådan inte behövs. Istället anser vi att alla företag, som vill bli frivilligt skattskyldiga, också ska kunna få bli det. Vi är dock medvetna om att vårt tidigare givna förslag inte har hörsammats när nuvarande lagtext utformats, utan att den innehåller en gräns baserad på totalt använd mängd el.

Skogsindustrierna anser fortsatt att gränsen ska tas bort. Om detta inte bedöms möjligt tillstyrker vi förslaget att ändra nuvarande lag, så att gränsen baseras på mängd el för nedsättningsberättigade ändamål. Vi anser dock att gränsvärdet bör vara lägre än 10 GWh per år och har i tidigare remissvar angett att en lämplig gräns kan vara 5 GWh el per år.