Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Skogsindustrierna anser att systemet med riksintressen behöver ses över. Det är inte rimligt att mer än halva Sveriges yta omfattas av ett utpekat riksintresse. Speciellt med tanke på det som utredningen också påpekar, att hushållningsbestämmelserna ofta missuppfattas som en sorts allmänna skyddsbestämmelser som kan innebära inskränkningar i brukandet.

Skogsindustrierna välkomnar förslaget att överväganden kring markanvändning ska göras utifrån en helhetssyn och ser positivt på ansatsen att mark- och vattenområden kan användas till flera ändamål samtidigt. Det är vidare positivt att utredningen förtydligar att riksintressen är ett stöd i samhällsplaneringen och inte ett skydd i traditionell mening och att formuleringar om att åtgärder inte får medföra påtagligt skada på riksintressen byts ut mot att riksintressena ska tillgodoses. Skogsindustrierna anser att det är viktigt att det tydliggörs att skogsbruk som är pågående markanvändning inte får försvåras av att ett område definieras som riksintresse.