Yttrande LULUCF aktiviteter i Sverige

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

I Skogsindustriernas yttrande på remissen över information om LULUCF:s aktiviteter i Sverige framhåller vi att det finns en övertygande samstämmighet i vetenskapliga försök att yngre, brukade skogar binder betydligt mycket mer kol än äldre. Gör inte skogen till kolsänkor.

Skogsindustriernas synpunkter omfattar främst de delar av informationen som avser skogsbruk i rapporten. Ett åtgärdsförslag talar dels om åtgärder för att öka tillväxten och dels om åtgärder för att öka mängden kol i marken. Skogsindustrierna tillstyrker den del som avser ökad tillväxt och föreslår att ytterligare tillväxtökande åtgärder läggs till som exv. fastmarksgödsling, ökad användning av snabbväxande trädslag, skogsträdsförädling och åtgärder för att minska beteskador orsakade av klövvilt.

Skogsindustrierna tillstyrker inte åtgärdsförslagen om att öka kolmängden i mark genom förändringar av skogsbruksmetoder och att ta skogsmark ur bruk genom reservat eller frivilliga avsättningar. Det saknas vetenskapligt belägg för att detta skulle leda till en ökad kolinlagring. Kalkyler visar dessutom att införande av så kallade kolreservat skulle medföra stora ekonomiska kostnader och betydande negativa effekter på jobb och välfärd. Äldre skogar kan binda kol om de inte skadas av brand, insekter eller andra skadegörare. Dock finns en övertygande samstämmighet i vetenskapliga försök att yngre, brukade skogar binder betydligt mycket mer kol. Eftersom de brukas kan de också användas för att binda kol i produkter.

Läs mer i remissyttrandet om LULUCF:s aktiviteteter i Sverige.