Remissvar: Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om en klimat- och luftstrategi för Sverige

Foto: Skogsindustrierna Flis liggande

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande. Skogsindustrierna ställer sig bakom Svenskt Näringslivs yttranden, men lämnar här kompletterande kommentarer.

Skogsindustriernas vision är att skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. Skogsindustrins största bidrag till att motverka klimateffekten är med produktion av förnybara material och produkter som kan ersätta fossila alternativ.

Produkter som är baserade på träråvara binder samtidigt kol och är ett kollager under hela sin livslängd. När materialet återanvänts och återvunnits och inte längre fyller en funktion som material det även energiåtervinnas och därmed ersätta ett fossilt bränsle. Rest- och biprodukter från skogs och industri kan också användas som biobränsle.

Skogsindustrin är en energiintensiv industri som framför allt använder bioenergi och el, endast 4 % fossilt bränsle ingår i processerna. Vår målsättning är att på sikt ha fossilfria processer. Ju högre tillväxten och därmed avverkningen/skörden av skogsråvara är desto större blir skogens möjlighet att bidra till att mildra klimatförändringarna.