Remissvar: Finansdepartementets betänkande "Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion" (SOU 2016:31)

Foto: Skogsindustrierna Flis liggande

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på betänkandet och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning

Skogsindustrierna anser:

  • Att korrekt fastighetstaxering av el- och värmeproduktion är en faktor av stor vikt för skogsindustrins konkurrenskraft
  • Att det helt saknas konsekvensanalys av hur betänkandets förslag skulle påverka skogsindustrin
  • Att övervägandeprincipen fortsatt måste gälla vid taxering av skogsindustrins kraftvärmepannor, vilket innebär att de även framöver taxeras som industribyggnad
  • Att skogsindustrins kraftvärmepannor inte bedriver "kommersiell produktion av elektrisk starkström"
  • Att skogsindustrins kraftvärmepannor primärt är inrättade för produktion av el för den egna verksamheten
  • Att taxering av skogsindustrianläggningar även fortsättningsvis ska ske vart sjätte år
  • Att värdet av elcertifikat inte bör beaktas vid bestämmande av taxeringsvärde