Remissvar: Premiera industri som går före med att sänka sina utsläpp

Foto: Skogsindustrierna Flis liggande

Förhandlingarna pågår i Bryssel om en reviderad utsläppshandel och den svenska regeringen arbetar med att slå fast sin position. För Skogsindustrierna har det varit viktigt med följande ingångsvärden:

  • Att lagstiftningen för fjärde handelsperioden utformas så att skogsnäringen ges möjlighet att driva tillväxt i världens bioekonomi
  • Att kostnadseffektivitet är en grundläggande utgångspunkt för översynen
  • Att den handlande sektorns koldioxidutsläpp regleras och prissättas inom EU ETS och att någon svensk "dubbelstyrning" inte sker
  • Att den industri som går före med att sänka sina utsläpp faktiskt premieras istället för att straffas
  • Att den exportpräglade bransch som skogsindustrin är skyddas mot koldioxidläckage

Med detta perspektiv har Skogsindustrierna arbetat med att ta fram förslag som alla syftar till att förbättra förslaget. Under våren har vi haft en intensiv dialog med de ansvariga ledamöterna i Europaparlamentet. En specifik och viktig fråga, som varit aktuell i detta sammanhang, är förslaget om att införa "tiered approach". Flera, men inte alla, politiska grupper i parlamentet har lyft fram detta som lösningen för att säkerställa att den fria tilldelningen av utsläppsrätter ska kunna möta industrins behov. Skogsindustrierna ställer sig kritisk till att politiskt peka ut delar av en industri som mer viktig att skydda än andra. Det blir rättsosäkert och oförutsebart och riskerar att leda till en rad legala processer som varken främjar utvecklingen av en hållbar industri eller EU:s ekonomi.

Debatten i Europaparlamentet kommer att fortsätta i höst och slutlig röstning blir troligen först nästa år. Den 1 juli tar Slovakien över ledningen av förhandlingarna i rådet, där den svenska regeringen behöver bli tydligare med en svensk position. Arbetet fortsätter därmed för Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna har getts möjlighet att ge synpunkter på Naturvårdsverkets och Energimyndighetens rapporter avseende underhandsuppdrag om EU ETS.