Remissvar: Regeringskansliets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på rubricerade fråga och ställer sig bakom de föreslagna förändringarna.

Förslagen i promemorian innebär att dieselbränsle som används i skepp och båtar i yrkesmässig jordbruks- skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som dieselbränsle som används i arbetsmaskiner inom de angivna sektorerna. I nuläget beskattas dieselbränsle som används i skepp och båtar högre än sådant dieselbränsle som används i arbetsmaskiner.

Regeländringen har ingen större ekonomisk påverkan men det är bra att företagen inte behöver hantera olika skattesatser för drivmedel inom samma verksamhet.