Remissvar: Regeringskansliets promemoria ”Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”

Foto: Skogsindustrierna Flis liggande

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på betänkandet och lämnar följande remissyttrande.

Sammanfattning

Skogsindustrierna anser:

  • Att energiskatten på el är en viktig faktor för att skapa den konkurrenskraft som behövs för att skogsnäringen ska ges möjlighet att driva tillväxt i världens bioekonomi
  • Att det är positivt att det inte föreslås någon gräns för elanvändning för att bli frivilligt skattskyldig eller för att kunna ansöka om återbetalning per kalenderkvartal
  • Att återbetalningsgränsen på 12 000 kronor per kalenderår bör tas bort helt eller sänkas till 500 kr
  • Att det är helt oacceptabelt att den el, som förbrukas av en industri lokaliserad i Norrland, men som inte används i tillverkningsprocessen, ska beläggas med högsta skattesatsen och inte med Norrlandsskattenivån
  • Att det administrativa arbete, som kommer att krävas av den som är skattskyldig eller den som ansöker om återbetalning, är hanterbar
  • Att det är glädjande att gällande tolkning av begreppet "industriell verksamhet" kvarstår
  • Att det är positivt att regeringen aviserat en översyn om att skattskyldigheten för leverantörer ska ersättas med en skattskyldighet för nätinnehavare
  • Att det är olyckligt att regeringen inte föreslår att ta bort uppdelningen mellan el för tillverkningsprocessen och annan elanvändning på samma fabriksområde